Как протича дело за домашно насилие

Какво е домашно насилие

Под „домашно насилие“, съгласно Закона за защита от домашно насилие (ЗЗДН), се разбира всеки акт на физическо,  психическо, сексуално, емоционално или икономическо насилие, както и опитът за такова насилие, а също така и принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права, извършени спрямо лица, които се намират в родствена връзка, които са или са били в семейна връзка или във фактическо съпружеско съжителство.

За психическо и емоционално насилие върху дете се смята и всяко домашно насилие, извършено в негово присъствие.

Кой може да търси защита по ЗЗДН

Защита от осъществен акт на насилие може да търси всяко пострадало лице спрямо:

 • свой съпруг (бивш съпруг);
 • деца;
 • родители, баба, дядо;
 • лице, с което се намира/ло във фактическо съжителство;
 • лице, с което се намира в родство по съребрена линия до четвърта степен включително;
 • лице, с което се намира или е било в родство по сватовство до трета степен включително;
 • настойник, попечител или приемен родител;
 • възходящ или низходящ на лицето, с което се намира във фактическо съпружеско съжителство;
 • лице, с което родителят се намира или е бил във фактическо съпружеско съжителство.

Мерки за защита от домашно насилие

За срок от 3 до 18 месеца съдът може да наложи една или повече от предвидените в ЗЗДН мерки, а именно:

 • задължаване на извършителя да се въздържа от извършване на домашно насилие;
 • отстраняване на извършителя от съвместно обитаваното жилище за срока, определен от съда;
 • забрана на извършителя да приближава пострадалото лице, жилището, местоработата и местата за социални контакти и отдих на пострадалото лице при условия и срок, определени от съда;
 • временно определяне местоживеенето на детето при пострадалия родител или при родителя, който не е извършил насилието, при условия и срок, определени от съда, ако това не противоречи на интересите на детето;
 • задължаване на извършителя на насилието да посещава специализирани програми;
 • насочване на пострадалите лица към програми за възстановяване.

Независимо от наложената мярка или комбинация от мерки, съдът налага и глоба на лицето, осъществило насилие, която е в размер от 200 лв. до 1000 лв.

Как да реализираме защитата по ЗЗДН

Дело по Закона за защита от домашно насилие започва с подаването на молба от пострадалото лице до Районния съд по постоянен или настоящ адрес. В това производство са допустими всички доказателствени средства по Гражданско процесуалния кодекс – свидетели, съдебномедицински удостоверения, образувани преписки в полицията и други.

NB! Молбата се подава в съда в срок до 1 месец от акта на насилие.

Към молбата се прилага и Декларация по чл.9, ал.3 от ЗЗДН, която трябва да съдържа определените от закона реквизити.

Производството завършва с постановяване на съдебно решение, с което се уважава молбата като основателна и се налага съответната/ти мерки за защита или отхвърлянето на молбата. Решението на Районния съд подлежи на обжалване пред Окръжния съд в 7-дневен срок от получаване на решението.

Настоящата статия не представлява правен съвет.

Статията е актуална към датата на публикуване.

Ако се нуждаете от съдействие, можете да се свържете с адвокат Цанкова на тел. 0888 459180 или e-mail: adv.tsankova@gmail.com

Автор
адв. Венислава Цанкова