Покупко – продажба на недвижим имот

Желанието за собствен дом е свързано с идеи за домашен уют, независимост, инвестиция. Именно поради това при преминаване през фазите на подготовка за сключване на окончателния договор (нотариален акт), Ви е нужен добър адвокат, с който ще реализирате мечтите си и/или ще Ви предпази от последващи неприятности.

Настоящата статия има за цел да Ви ориентира при подготовката и фазите, които са необходими за закупуването на имота, който сте харесали.

Договор за стоп – капаро

В случай, че вече сте се спрели на конкретен недвижим имот Ви предстои плащането на определена сума, като гаранция за сериозността Ви да го закупите. Това се урежда с подписването на т.нар. Договор за стоп – капаро, който не е регламентиран в Закона за задълженията и договорите, поради което участието на опитен адвокат, при неговото изготвяне и структуриране е във Ваш интерес.

Основните елементи на този договор са детайлно посочване на недвижимия имот, договорената цена и размера на стоп – капарото. Възможно е да се включат и допълнителни уговорки, но следва да се има предвид, че сделката ще бъде регламентирана детайлно със сключването на предварителния договор.

NB! В случай, че имотът ще бъде закупен чрез ипотека, съветвам да се включи уговорка за връщане на стоп – капарото при отказ на кредитната институция да финансира сделката.

Проверка на недвижимия имот

Един от най – важните етапи по сделката е пълната и всеобхватна проверка на имота.

Основното, което трябва да се провери за всеки имот е: собствеността му, има ли тежести (ипотеки, възбрани, вписан договор за наем, залог, учредени права и други).

При закупуването на парцел, хубаво е предварително да се провери вида на разрешеното застрояване.

Основните документи, които са необходими за закупуване на недвижим имот са:

  • Документ за собственост,
  • Актуална кадастрална скица на имота,
  • Данъчна оценка на имота.

В определени ситуации може да се необходими и други документи за сключването на окончателния договор – удостоверение за наследници, удостоверение за идентичност на адрес, удостоверение за тежести и други.

Предварителен договор

В случай, че след извършените проверки Купувача желае да закупи определения недвижим имот, се стига до следващата важна част, предхождаща изповядването на сделката – подписването на предварителен договор по чл.19 от ЗЗД.

Именно предварителния договор е основният и най – важен документ преди нотариалното изповядване на сделката. В него се съдържат клаузи по: предмета на договора, цената на имота, начин на плащане, условията, срок на придобиване, размер, срок и начин на плащане на задатъка /капарото/, предаване на владението, правата и задълженията на страните, отговорност на страните.

С подписването на предварителния договор не се прехвърля собствеността върху недвижимия имота, а се поемат насрещни задължения: за Продавача да продаде имота, а за Купувача съответно да го купи.

NB! Именно поради посочената особеност на предварителния договор, ползването на добър адвокат е изключително важно. Риск за окончателно изповядване на сделката може да има за всяка от страните при недобросъвестно поведение от страна на Купувача или Продавача.

Нотариален акт

Съгласно българското законодателство правото на собственост се учредява със сключване на окончателен акт, чрез изповядване на сделката при нотариус по местонахождението на имота под формата на нотариален акт. Така оформения нотариален акт се вписва от Служба по вписванията в Имотния регистър от съответната Агенция по вписвания.

Настоящата статия не представлява правна консултация.
Статията е актуална към датата на публикуване.