Развод по взаимно съгласие

Съгласно българското законодателство един от начините за прекратяване на брака е чрез развод. Той може да бъде развод поради разстройство на брака или развод по взаимно съгласие, който е предмет на настоящата статия.

Предимства при развод по взаимно съгласие

Предимствата на развода по взаимно съгласие са редица, но тук ще споменем само най – съществените.

На първо място прекратяването на брака се случва по възможно най – цивилизования начин и със запазването на добрите взаимоотношения. Срокът в който се осъществява производството е кратък. Не на последно място е цената на услугата, която в сравнение с исковия развод е много по – ниска.

Основание за развод по взаимно съгласие

Основанието за този вид развод, съгласно Семейния кодекс е сериозното и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите за прекратяването на брака. Това взаимно съгласие се обективира в молбата, с която се образува съдебното производство и се поддържа и от двамата съпрузи пред съда, където те задължително следва да се явят лично.

Споразумение за развод

Задължително условие е да се изготви споразумение по чл. 51 от Семейния кодекс, с което се решават следните въпроси:

  • местоживеенето на децата,
  • упражняването на родителските права,
  • личните отношения и издръжката на децата,
  • ползването на семейното жилище,
  • издръжката между съпрузите,
  • фамилното име след прекратяването на брака.

Със споразумението може да решат и други въпроси, отнасящи се до последиците от развода.

Молбата и изготвеното споразумение следва да бъде придружена с определени документи, като Удостоверение за сключен граждански брак и т.нар. статистически данни.

Производството е охранително по своя правен характер, което означава, че съда ще одобри молбата или ще я отхвърли.

В случаите, когато съда констатира, че е налице сериозно и непоколебимо съгласие за прекратяване на брака, споразумението отговаря на изискванията на закона и са защитени интересите на децата, той утвърждава споразумението и брака се прекратява. Решението на съда е окончателно.

В заключение може да Ви посъветваме да ползвате услугите на добър бракоразводен адвокат, който ще ви консултира по всички въпроси, отнасящи се до процедурата, последиците от развода и кое е най – правилното решение спрямо Вашата ситуация.

Настоящата статия не представлява правна консултация.
Статията е актуална към датата на публикуване.