Цени на Адвокатски Услуги

Предоставяните от Адвокатска кантора „Венислава Цанкова” цени на адвокатски услуги се формират съгласно Наредба № 1/2004 за минималните размери на адвокатските възнаграждения (действаща към датата на публикуване на настоящата ценова листа), като се преценява фактическата и правна сложност на казуса, обема и сложността на извършваната услуга, и размера на защитавания интерес.

На своите редовни и/или корпоративни клиенти предлагаме отстъпка от първоначално определения хонорар за всеки отделен случай и за всяка отделна услуга.

Правната консултация е първата и основна услуга, която всеки адвокат извършва в интерес на своите клиенти. Целта е да се да се запознаем с конкретния казус, след което се изготвя становище и стратегия. На този етап сътрудничеството на Клиента е от съществено значение за предоставяне на цялата информация, с която той разполага и към която адвокатът ще прибави компетентност и професионализъм, за да намери най-доброто решение.

Консултирането включва всички необходими дейности, за да се разбере по-добре проблема и да се изготви окончателно и юридическо издържано становище.

Със запазването на час за консултация с адвокат Венислава Цанкова, Вие получавате висококвалифицирана правна помощ, която ще Ви спести проблеми и разходи в бъдеще. Адвокат Венислава Цанкова ще вникне в детайли във Вашия казус, ще разясни на разбираем език решенията му и правните Ви възможности, съдействайки в максимална степен за Вашата защита.

С цел максимално улеснение на клиентите на кантората, които търсят адвокат в София, адвокат Венислава Цанкова предоставя консултация на място в кантората, а при невъзможност за лично посещение – онлайн консултация в удобно за страните време.

Списък с цени на адвокатски услуги от Адвокатска кантора “Венислава Цанкова”

Консултация с адвокат

 • Устна консултация – 100 лева (до един час);
 • Писмена консултация – от 150 до 500 лева, в зависимост от предмета на консултацията и обема на изпратените документи;
 • Преглед на документи и консултация при сделка с недвижим имот – от 300 до 1000 лева;
 • Проучване на дело или на преписка за образуване на дело – 450 лева;
 • Изготвяне на жалба и сигнал до Полиция или Прокуратура – от 200 лева;
 • Изготвяне на нотариални покани, молба за приемане или отказ от наследство,  изготвяне на книжа за нотариално вписване,  молба за опрощаване на дължими суми и за други молби – 200 лева;

Дела по семейния кодекс

 • Дело за развод по исков ред – 1300 лева;
 • Дело за развод по взаимно съгласие – 800 лева, като при уреждане на имуществени отношения за изготвяне на споразумението се прилага тарифата за съставяне на писмен договор;
 • Дело за родителски права –  750 лева;
 • Дело за бащинство и оспорване на бащинство – от 1300 лева;
 • Дело за издръжка – 500 лева, като в зависимост от размера на търсената издръжка, цената се променя;
 • Дело за даване на заместващо съгласие на съда за извеждане на дете в чужбина – от 750 лева;

Граждански дела с определен материален интерес

 • при интерес до 1000 лева – 400 лева;
 • при интерес от 1000 до 10 000 лева – 400 лева плюс 10 % за горницата над 1000 лева;
 • при интерес от 10 000 до 25 000 лева – 1300 лева плюс 9 % за горницата над 10 000 лева;
 • при интерес от 25 000 до 100 000 лева – 2650 лева плюс 8 % за горницата над 25 000 лева;
 • при интерес от 100 000 до 500 000 лева – 8650 лева плюс 4 % за горницата над 100 000 лева;
 • при интерес от 500 000 до 1 000 000 лева – 24 650 лева плюс 3 % за горницата над 500 000 лева;
 • при интерес от 1 000 000 до 10 000 000 лева – 39 650 лева плюс 1,5 % за горницата над 1 000 000 лева;

Цена на правната помощ по наказателни дела

 • Цена на придружаване на обвиняеми, свидетели и граждани пред органите на МВР и Прокуратура – 300 лева;
 • Адвокатски хонорар за престъпление за което се предвижда наказание до 5 години лишаване от свобода – от 1 200 лева;
 • До 10 години лишаване от свобода – от 1 700 лева;
 • До 15 години лишаване от свобода – от 2 500 лева;
 • Над 15 години – от 4 000 лева;
 • Доживотен затвор – от 6 500 лева;

ВАЖНО! При наемане на адвоката за водене на дело, подписване на договор за правна помощ и заплащане на адвокатския хонорар в деня на провеждане на консултацията, същата не се заплаща.

При защита по дела, които поради своята правна сложност или процесуално поведение на някоя от страните, протичат в повече от две съдебни заседания за всяко следващо заседание се заплаща допълнително по 250 лева!

ЗАБЕЛЕЖКА! Предоставеният списък с цени на адвокатски услуги, предлагани от Адвокатска кантора “Венислава Цанкова” , е непълен и цели приблизителната ориентация на клиента за цената на най-търсените правни услуги.

При запитване, ще бъде предоставена допълнителна или уточняваща информация за цената на всяка една адвокатска услуга, която не фигурира в настоящата ценова листа.